ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

ДОГОВІР (ПУБЛІЧНА ОФЕРТА)

про користування сайтом https://mashamusic.org

Уважно ознайомтеся з текстом даного Договору (Публічної оферти) про користування сайтом, який знаходиться за адресою https://mashamusic.org і, якщо Ви не погоджуєтесь з будь-яким пунктом цього Договору (Публічної оферти), чи Ви не зрозуміли будь-який пункт цього Договору (Публічної оферти), Ви маєте право відмовитися від запропонованих послуг і не вчиняти дій, вказаних в цьому Договорі (Публічній оферті).

У випадку акцептування (прийняття) Вами офіційної публічної пропозиції (оферти) вважається, що Ви цілком та безумовно погоджуєтесь з усіма умовами нижчевикладеного Договору (Публічної оферти) про користування сайтом https://mashamusic.org, в повному обсязі і безумовно приймаєте його (в т.ч. погоджуєтесь виконувати усі зобов’язання, які на Вас покладаються Договором (Публічною офертою) користування сайтом https://mashamusic.org, і Вам зрозумілі всі його положення.

Незалежно від фактичного ознайомлення з викладеним текстом, якщо Ви:

 1. робите благодійний внесок на сайті https://mashamusic.org;
 2. звертаєтесь з проханням (заявою) про надання благодійної допомоги;
 3. заповнюєте будь-які форми то Ви в будь-якому випадку вважаєтеся ознайомленим з текстом даного Договору (Публічною офертою) про користування сайтом https://mashamusic.org і повністю і беззастережно прийняли його умови, а всі Ваші твердження зворотного будуть вважатися неіснуючими.

Всі ризики і відповідальність за не ознайомлення з текстом даного Договору (Публічною офертою) про користування сайтом https://mashamusic.org лежать на кожній особі, що зайшла в мережі Інтернет на сторінку за адресою https://mashamusic.org, незалежно від того, стала ця особа Користувачем сайту https://mashamusic.org чи ні.

1.  ВИЗНАЧЕННЯ І ТЕРМІНИ

1.1. Сайт https://mashamusic.org (далі – Сайт, Система, Портал) – створений на принципах добровільності, платності, рівності та неупередженості структурована система взаємовідносин між Адміністратором сайту, його Користувачами та особами, задіяними Адміністратором сайту в будь-якому іншому статусі.

Сайт призначений для людей, готових нести повну відповідальність за свій психічний і фізичний стан в ході користування сайтом і після закінчення такої користування. Відсутність такої готовності є безумовною і непереборною перешкодою для користування сайтом.

1.2. Адміністратор сайту – юридична особа, що запропонувала дану Оферту, – БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД МАРІЇ МАКСАКОВОЇ», яке знаходиться за адресою: 01133, місто Київ, вулиця Євгена Коновальця, будинок 36 Д, офіс 49.

1.3. Оферта – офіційна публічна пропозиція, що викладена в даному документі, затверджена Адміністратором сайту, і розміщена на офіційному сайті, доступному для всіх користувачів мережі Інтернет за адресою https://mashamusic.org/publichna-oferta. Ця пропозиція містить всі істотні умови Договору користування сайтом і адресована будь-якій особі, яка на неї відгукнеться.

1.4. Акцепт оферти – повне і беззастережне, без будь-яких вилучень, прийняття потенційним Користувачем сайту умов, що містяться в цій Оферті, шляхом повної і своєчасної оплати рахунку за участь сайтом, що підтверджує досягнення між Адміністратором і Користувачем  сайту взаємної згоди про участь сайтом, тобто укладання Договору.

1.5. Договір – угода між Адміністратором і Користувачем сайту про користування сайтом який укладається в результаті акцепту Оферти. Договір породжує для Адміністратора та Користувача сайту права і обов’язки, визначені у цій Оферті.

1.6. Матеріали сайту – вся інформація у формі відео-, аудіо-, графічних зображень і текстів, що структурно оформлена і розміщена в мережі Інтернет на сайтах і каналах соціальних мереж за наступними адресами:

https://www.facebook.com/maksakova.foundation/ (сторінка сайту в соціальній мережі facebook, доступна для всіх користувачів інтернету).

1.7. Користувач сайту – будь-яка фізична особа незалежно від статі, раси, національності, мови, походження, майнового і посадового становища, місця проживання, ставлення до релігії, переконань, належності до громадських об’єднань, а також інших обставин, що відповідає ВСІМ такими ознаками:

 • адекватність;
 • сумлінність;
 • наявність громадянства України або інших країн;
 • наявність повної цивільної дієздатності відповідно до вимог законодавства України (Адміністратор сайту не зобов’язаний перевіряти дієздатність Користувачів сайту).

Така особа попередньо в повному обсязі, без вилучень і скорочень, ознайомилась з текстом даної Оферти, а також з доступними матеріалами сайту і добровільно, тобто без будь-яких вад волі, за відсутності будь-яких хибних думок і невірного сприйняття викладених умов, зробила благодійний внесок на Сайті.

1.8. Сторони або Сторона – Адміністратор сайту та Користувач сайту, які обопільно нижче по тексту іменуються як Сторони, а кожен окремо – як Сторона.

1.9. Якщо даний глосарій не дає визначення будь-якому терміну, то в цьому випадку тлумачення такого терміну проводиться відповідно до буквального тексту Оферти. У разі відсутності однозначного тлумачення терміну в тексті Оферти необхідно послідовно керуватися таким тлумаченням терміну, яке:

 • а) відображено в законодавстві України;
 • б) випливає із суті матеріалів сайту;
 • в) є загальновживаним в мережі Інтернет.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. АКЦЕПТ ОФЕРТИ І УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

2.1. Цей документ є офіційною публічною Офертою Адміністратора сайту https://mashamusic.org адресованою будь-якій і кожній дієздатній фізичній особі, що бажає стати Користувачем сайту, яка має відповідні волю і намір укласти Договір про користування Сайтом на викладених далі умовах.

2.2. Договір укладається між Адміністратором сайту і Користувачем сайту у формі договору приєднання (ст. 634 Цивільного кодексу України).

2.3. Укладення Договору проводиться шляхом акцепту Оферти на викладених нижче умовах протягом строку дії пропозиції.

2.4. Договір вважається укладеним і набуває сили договору приєднання з моменту здійснення Користувачем сайту акцепту Оферти, що означає повне, безумовне та беззастережне прийняття останнім всіх умов Договору без будь-яких виключень та/або обмежень у відповідності до статті 642 Цивільного кодексу України. Договір укладений Користувачем  сайту за допомогою акцепту Оферти, має юридичну чинність у відповідності зі статтею 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним договору підписаному Сторонами та вважається, що Користувач сайту ознайомився і згоден з умовами Договору.

2.5. Укладання Договору означає що Користувач сайту:

у повному обсязі ознайомився з Офертою та додатками до неї;

приймає всі умови цієї Оферти та додатків до неї без зауважень та заперечень і погоджується їх виконувати.

2.6. Предметом Договору є надання Адміністратором сайту благодійних послуг Користувачу сайту на умовах та в строк, що викладені в даній Оферті.

2.7. Строк дії пропозиції на здійснення акцепту Оферти триває в період коли прийняття Оферти на офіційному сайті, доступному для всіх користувачів мережі Інтернет за адресою https://mashamusic.org, є доступною шляхом оформлення рахунку на оплату.

2.8. Цей Договір не вимагає скріплення печатками і/або підписання Сторонами, зберігаючи при цьому повну юридичну силу.

2.9. Ця Оферта є відкритим документом, що опублікований для загального відома на офіційному сайті, доступному для всіх користувачів мережі Інтернет за адресою https://mashamusic.org, і в обов’язковому порядку пропонується для ознайомлення всім бажаючим до моменту акцепту ними Оферти.

2.10. Адміністратор сайту має право змінити зміст цієї Оферти в односторонньому порядку в будь-який час без будь-яких обмежень. Про зміну умов Оферти Користувач сайту оповіщається шляхом публікації відповідної редакції Оферти на офіційному сайті, доступному для всіх користувачів мережі Інтернет за адресою https://mashamusic.org. Зміни умов Оферти для раніше укладених та діючих Договорів вступають в силу з моменту опублікування відповідної редакції Оферти, або з дати, що буде вказана Адміністратором сайту додатково.

2.11. Користувач сайту погоджується і визнає, що внесення змін до Оферти тягне за собою внесення цих змін до укладеного і діючого між Користувачем сайту та Адміністратором сайту Договору, і ці зміни в Договорі вступають в силу одночасно з такими змінами в Оферті.

2.12. Користувач сайту зобов’язаний самостійно відстежувати зміни Оферти шляхом ознайомлення з діючою (актуальною) редакцією Оферти. Ризик будь-яких негативних наслідків для користувача, обумовлений не ознайомленням або несвоєчасним ознайомленням з діючої (актуальною) редакцією Оферти, покладається на Користувача сайту.

3. КЛЮЧОВІ ТЕЗИ КОРИСТУВАННЯ САЙТОМ

3.1. Користування сайтом є суто добровільним.

3.2. Користувач сайту запевняє Адміністратора сайту в наступному:

 • що надав достовірні і актуальні дані, що мають значення для укладення Договору, його виконання та припинення;
 • що відповідає умовам, зазначеним в п. 1.8. цієї Оферти;
 • що у нього відсутні будь-які істотні омани стосовно майбутнього Договору, зокрема, щодо істотних умов Договору, щодо природи Договору, щодо особи, з якою він укладає Договір і т.п.;
 • що у нього відсутні будь-які підстави вважати себе ошуканим Адміністратором сайту при укладенні Договору;
 • що до моменту укладення Договору провів всі необхідні консультації з Адміністратором сайту.

3.3. Укладення Договору не означає будь-якої повної або часткової передачі Користувачу сайта виняткових та інших прав, що належать Адміністратору сайта або третім особам.

3.4. Адміністратор сайту ні за яких обставин не гарантує, що сайт відповідає або буде відповідати цілям, вимогам і очікуванням Користувача сайту або іншим особам, і не несе відповідальності за це.

3.5. Адміністратор сайту не несе відповідальності за те, який вплив матеріали сайту можуть здійснити на Користувача, включаючи їх зміст та розуміння такого змісту, реакцію Користувача сайту, діяння Користувача сайту, вчинені ним після ознайомлення з матеріалами сайту, а також за будь-які інші зміни в поведінці Користувача сайту.

3.6. Адміністратор сайту не несе відповідальності і ні за яких умов не компенсує будь-які понесені витрати, збитки або неодержані доходи Користувача сайту, що виникли, виникають або можуть виникнути в період його користування сайтом, крім тих, які виникли безпосередньо в результаті винних неправомірних дій Адміністратора сайту.

3.7. Адміністратор сайту має право без обмеження і згоди Користувача сайту передавати свої права та обов’язки за Договором, а також залучати третіх осіб для повного або часткового виконання своїх зобов’язань за Договором, в тому числі з питань оплати за Договором, надання інформаційних та консультаційних матеріалів і т.п.

4. ПРАВИЛА І ПОРЯДОК КОРИСТУВАННЯ САЙТОМ

4.1. Для того щоб прийняти участь сайтом, потенційний Користувач сайту повинен здійснити наступні дії:

 • ознайомитися з текстом даної Оферти, а також з доступними матеріалами сайту.

4.2. Користувач сайту зобов’язаний:

 • не використовувати інформацію і матеріали, а також інші дані, отримані від Адміністратора сайту, способами в тому числі з комерційною метою, здатними привести до нанесення збитку і шкоди Адміністратору сайту та/або третім особам, що діють від його імені або в його інтересах;
 • не здійснювати неетичних та/або помилкових дій, дій, що вводять в оману, а також дій, які можуть привести до підриву ділової репутації Адміністратора сайту та/або третіх осіб, що діють від його імені або в його інтересах.

4.3. Користувач сайту має право:

 • отримувати від Адміністратора сайту інформацію з питань організації діяльності фонду та забезпечення ефективного використання коштів;
 • відмовитися
 • звертатися до Адміністратора сайту в письмовій формі з усіх питань, пов’язаних з діяльністю фонду;
 • не має права копіювати, передавати, надсилати поштою, розміщувати в мережі Інтернет та/або розповсюджувати іншим способом, в тому числі друкувати інформацію та/або матеріали сайту без письмового дозволу Адміністратора сайту, а також не має права використовувати їх для масового поширення.

4.4. Адміністратор сайту зобов’язаний:

 • після надходження благодійного внеску від Користувача сайту надати Користувачу сайту інформацію про отримання і зарахування такого внеску на розрахунковий рахунок Фонду;
 • надавати Користувачу сайту на його запит рекомендації, поради та іншу інформацію щодо користування сайтом;
 • інформувати Користувача сайту про всі зміни в умовах надання послуг і про всі доповнення в термін, передбачений цим Договором.

4.5. Адміністратор сайту має право:

 • включити Користувача сайту в список поштової розсилки для подальшого поширення матеріалів або для розсилки інших інформаційних матеріалів, в тому числі з рекламною метою;
 • припинити надання послуг Користувачу сайту та припинити дію Договору в односторонньому порядку в разі порушення Користувачем сайту своїх зобов’язань відповідно до Договору;
 • відмовитися від надання послуг за Договором в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це Користувача сайту;
 • самостійно визначати форми і методи надання послуг виходячи з вимог законодавства, а також конкретних умов Договору.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

5.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або за неналежне виконання зобов’язань за Договором відповідно до законодавства України і умовам даної Оферти (укладеного Договору).

5.2. У випадку невиконання або неналежного виконання однією зі Сторін зобов’язань за Договором, винна Сторона відшкодовує іншій Стороні документально підтверджені збитки в тому числі упущену вигоду відповідно до чинного законодавства України. Відшкодування збитків не звільняє Сторони від виконання зобов’язань за Договором та/або усунення порушень.

5.3. Користувач сайту несе повну матеріальну та персональну відповідальність за порушення умов Договору та/або Додатків до нього згідно положень Договору та чинного законодавства України.

5.4. Акцептуючи Оферту, Користувач сайту розуміє, що Адміністратор сайту не несе ніякої відповідальності щодо розуміння Користувачем сайту умов цієї оферти (цього Договору) та матеріалів, які викладені на сайті.

5.5. При порушенні Користувачем сайту умов Договору і вимушеному розірванні Адміністратором сайту Договору, грошове відшкодування Користувачу сайту не здійснюється.

5.6. Сукупна відповідальність Адміністратора сайту за Договором, по будь-яким претензіям та/або позовам щодо сайту, Договору, Благодійній діяльності, їх складових тощо обмежується сумою платежу, сплаченого Користувачем сайту Адміністратору за участь у сайті.

5.7. Адміністратор сайту звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов Договору в разі будь-якого неякісного функціонування обладнання, програмного забезпечення та/або каналів зв’язку, що знаходяться за межами офіційних сайтів, викликаного технологічними причинами та/або діями/бездіяльністю третіх осіб.

5.8. Адміністратор сайту, а також уповноважені ним особи не несуть відповідальність за технічні збої в мережі інтернет-провайдера, до якої підключений Користувач сайту, що не дозволяють надати заявку для користування сайтом або надати звіт про виконане завданні у встановлений термін; за дії/бездіяльність оператора інтернет-зв’язку, до якої підключений Користувач сайту.

5.9. Адміністратор сайту не несе відповідальності у разі будь-якої атаки, у тому числі DoS-, DDoS-атаки, на офіційні сайти, в результаті чого такі сайти були доведені до відмови і як наслідок, стало не можливо отримати доступ до сайтів, або цей доступ ускладнений.

5.10. Адміністратор сайту не несе відповідальності у разі раптового відключення електроенергії в датацетрах та місцях розміщення обладнання, яке підтримує роботу офіційних сторінок сайту, зникнення зв’язку з мережею Інтернет не з вини Адміністратора.

6. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС – МАЖОР)

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення Договору, внаслідок обставин надзвичайного характеру, які Сторони не могли передбачити або запобігти, а саме: пожежа, стихійне лихо, війна і військові дії всіх видів, цивільні і національні хвилювання, блокада транспорту, прийняття органами влади і управління актів, що перешкоджають виконанню умов Договору, та інші обставини, що знаходяться поза розумним контролем Сторони, а так само збої, що виникають в телекомунікаційних і енергетичних мережах.

6.2. Сторона, яка потрапила під дії обставин непереборної сили, зобов’язана негайно, протягом 3 (трьох) робочих днів, сповістити іншу Сторону про настання таких обставин з подальшим наданням документа уповноваженого державного органу про передбачуваний термін їх дії і припинення дії.

6.3. У разі виникнення обставин непереборної сили термін виконання зобов’язань за цим Договором відсувається відповідно до часу, протягом якого діють такі обставини і їх наслідки. Якщо обставини непереборної сили будуть існувати понад 3 (трьох) місяців поспіль, будь-яка Сторона матиме право розірвати Договір в односторонньому порядку.

7. ГАРАНТІЇ СТОРІН

7.1. Адміністратор сайту гарантує Користувачу сайту можливість ознайомлюватися з матеріалами сайту, здійснювати добровільні благодійні внески до Фонду і виконання покладених на себе зобов’язань за Договором у повному обсязі.

7.2. Користувач сайту гарантує Адміністратору сайту повне і безумовне дотримання і виконання всіх умов і покладених на себе зобов’язань за Договором у повному обсязі.

7.3. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також має усі права та повноваження, необхідні та достатні для укладання і виконання Договору відповідно до його умов, і що укладення Договору та/або виконання зобов’язань за ним не порушить умови будь-яких інших зобов’язань цієї Сторони перед третіми особами.

8. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

8.1. Дана Оферта регулюються і тлумачяться відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані цією Офертою (укладеним Договором), підлягають вирішенню відповідно до законодавства України.

8.2. Всі суперечки, вимоги і розбіжності, що виникли або могли виникнути на підставі укладеного Договору, або будуть іншим чином пов’язані з його укладенням, виконанням, зміною або припиненням, як під час, так і після припинення його дії, підлягають вирішенню шляхом переговорів.

8.3. У випадку, якщо суперечка, що виникла, не буде вирішена в претензійному порядку, така суперечка підлягає розгляду в суді за місцем знаходження Адміністратора сайту в порядку, встановленому законодавством України із застосуванням норм матеріального права України.

8.4. Умова про місце розгляду спорів є самостійною угодою і зберігає свою силу незалежно від дійсності і дії Договору та/або окремих його положень.

8.5. Зміна підсудності можлива тільки в тому випадку, якщо це прямо передбачено окремою угодою між Користувачем сайту і Адміністратором сайту.

9. ДІЯ ОФЕРТИ І ДОГОВОРУ

9.1. Дана Оферта діє до моменту її відкликання Адміністратором сайту.

9.2. Договір, укладений в результаті акцепту Оферти, діє з моменту його укладення до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов’язань або до моменту його припинення, в тому числі до моменту розірвання в порядку, передбаченому чинним законодавством України, а також цією Офертою (укладеним Договором).

9.3. Моментом укладення Договору вважається момент акцепту Оферти.

9.4. Договір може бути розірваний:

 • в результаті односторонньої відмови Користувача сайту, у разі істотної зміни обставин, якими Користувач сайту керувався при укладенні договору, шляхом повідомлення, вчиненим в порядку, передбаченому цією Офертою;
 • в результаті односторонньої відмови Адміністратора сайту з будь-якої причини в будь-який час шляхом повідомлення Користувача сайту не менше ніж за 1 (Один) календарний день до моменту розірвання Договору;
 • у будь-який час за згодою між Сторонами;
 • за інших обставин, вказаних в Оферті.

9.5. У разі відкликання Оферти Адміністратором сайту протягом терміну дії Договору, Договір вважається припиненим з моменту відкликання Оферти, якщо інше не обумовлено Адміністратором сайту при відкликанні Оферти.

10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Всі юридично значимі інформування і повідомлення в рамках Договору направляються Адміністратором і Користувачем сайту один одному, за загальним правилом, електронними документами, переданими по каналах зв’язку, що дозволяють достовірно встановити, що документ виходить від Сторони за Договором, включаючи обмін інформацією з використанням можливостей мережі Інтернет (по електронній пошті).

10.2. При необхідності, Сторони взаємодіють також в письмовій формі за допомогою поштового зв’язку, з використанням кур’єрських послуг з доставки кореспонденції або шляхом вручення особисто в руки, за допомогою телефонного зв’язку, телеграмами тощо.

10.3. Взаємодія за допомогою електронних документів передбачає відправку, отримання і зберігання юридично значимої та іншої інформації в електронній формі з використанням електронної пошти.

10.4. Все листування за допомогою електронних документів може використовуватися як безумовне підтвердження тих чи інших фактичних обставин, пов’язаних з виконанням Договору.

10.5. Адреса електронної пошти Користувача сайту (e-mail), зазначена ним при заповнені електронних форм, а також адреса електронної пошти Адміністратора сайту (e-mail), з якої Адміністратором будуть направлятися повідомлення Користувачу сайту, вважаються основними каналами взаємодії за Договором.

10.6. Роздруковані документи з вказаних ящиків електронної пошти, в тому числі з прикріпленими до них вкладеннями, мають силу належно оформлених письмових документів за відсутності останніх.

10.7. У разі наявності протиріччя між належним чином оформленим письмовим документом і документом, роздрукованим з електронної пошти, перевага віддається належно оформленому письмовому документу.

10.8. Кожна Сторона зобов’язана щодня не рідше 1 (одного) раз на добу перевіряти всі папки, включаючи папку «СПАМ», своєї електронної поштової скриньки, який вважається основним каналом взаємодії за Договором, з метою отримання повідомлень і матеріалів від іншої Сторони.

10.9. Будь-яке повідомлення, направлене по вказаним адресами електронної пошти, вважається доставленим в день його відправлення.

10.10. Ризики неотримання повідомлень і матеріалів по електронній пошті або несвоєчасного отримання повідомлень через не перевірку або неякісну перевірку поштового ящика електронної пошти, будь-які ризики, пов’язані з проблемами в його роботі, лежать на Стороні, яка вказала такий ящик в якості свого основного каналу взаємодії за Договором.

10.11. Ризик помилкової відправки повідомлення від імені або з адреси Сторони-відправника лежить на Стороні-відправнику, що позначила такий ящик в якості свого основного каналу взаємодії за Договором. Сторона не має права посилатися на недійсність або нелегітимність відправленого з її адреси електронної пошти повідомлення, крім випадків, коли відправлене повідомлення було прямо і недвозначно відкликано/ відмінено відправником протягом 24 годин з моменту відправки.

10.12. Повна або часткова переуступка своїх прав та обов’язків по Договору з боку Користувача сайту не допускається ні за яких умов.

10.13. Кожна зі Сторін зобов’язується негайно, протягом 6 (Шести) годин з моменту зміни своїх персональних та/або контактних даних (ПІБ, назви, електронної адреси, поштової адреси, банківського рахунку, номеру телефону та іншої інформації) повідомити іншу Сторону про такі зміни.

10.14. Користувач сайту гарантує, що всі умови Оферти (укладеного Договору) йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.

10.15. Договір укладається шляхом акцепту Оферти, що містить всі істотні умови Договору, на умовах визначених в п. 2.4. Оферти, без підписання Сторонами і без зазначення особистих даних Користувача сайту.

10.16. Дана редакція Оферти опублікована 22 лютого 2019 року на офіційному сайті, доступному для всіх користувачів мережі Інтернет за адресою https://mashamusic.org/publichna-oferta.