Згода Конкурсанта

 

ЗГОДА
на участь у Конкурсі

м. Київ                                                                                       «___»_______________ 2019 р.

Я, ___________________________________________________________________
                                                                        (ПІБ Конкурсанта)
_____________________________________________________________________________ 

«_______»______________ __________ року народження:

паспорт _____________, виданий ________________________________________________ ,

_____________________________________________________________________________


1.    Підписавши цей документ, даю свою згоду на участь у Конкурсі щодо пошуку талановитих дітей в області академічного мистецтва для їхнього просування (реклама та промоушн) у професійному середовищі, в тому числі за допомогою веб-сайту за посиланням www.mashamusic.org (далі - «Конкурс»), який здійснюється БЛАГОДІЙНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД МАРІЇ МАКСАКОВОЇ» (далі - «Організатор Конкурсу»).
2.    Я підтверджую, що надаю свою згоду на участь у підготовці та проведенні Конкурсу, фотосесій, інтерв’ю, інших заходів, що пов’язані з рекламуванням, анонсуванням та проведенням Конкурсу (надалі разом – Матеріали Конкурсу), а також на використання Організатором Конкурсу мого імені, а також на використання відеозаписів, аудіозаписів, фото нотних композицій (надалі разом – Твір), на використання Матеріалів Конкурсу, що створені в процесі підготовки та проведенні Конкурс та/або надані для участі у Конкурсі з метою подальшого використання Матеріалів Конкурсу та Творів, зокрема, але не обмежуючись, шляхом публічного сповіщення та публічної демонстрації Творів, Матеріалів Конкурсу, а також виготовлення рекламних матеріалів, в тому числі, комерційної або некомерційної друкованої та поліграфічної продукції, яка стосується Конкурсу, матеріалів Конкурсу та Творів. 
Організатор Конкурсу має право вчиняти будь-які дії, пов’язані із рекламою Конкурсу, анонсуванням Конкурсу, а також вчиняти інші дії, пов’язані із популяризацією Конкурсу та Організатор Конкурсу, використовуючи створені в рамках підготовки та проведення Конкурсу Матеріали Конкурсу та Твори. Таке право Організатора є безстроковим та поширюється на територію всього світу. 
3.    Я ознайомлений(а) зі умовами та порядком проведення Конкурсу (повідомлені про використання мого імені, фото, відео) та підтверджую, що така участь у конкурсі та використання даних про мене, мого Твору, матеріалів Конкурсу не порушують особистих немайнових моїх прав, в тому числі, не завдають шкоди моїй честі та гідності, в зв’язку з чим мною не будуть пред’являтися претензії чи позови, що пов’язані з проведенням Конкурсу, а також використанням Організатором Матеріалів Конкурсу, Творів будь-яким способом. 
4.    Я підтверджую, що за станом здоров’я можу приймати участь у Конкурсі.  
5.    Я гарантую, що не буду вимагати попереднього перегляду Матеріалів Конкурсу, даних чи будь-якої іншої інформації (в тому числі відео, аудіо) з моєю участю, а також не буду висувати вимоги щодо редагування, зміни або знищення вказаних Матеріалів Конкурсу, даних, Творів. 
6.    Надаю згоду на здійснення обробки Організатором моїх персональних даних з метою здійснення прав та виконання обов’язків Організатором у сфері здійснення цивільних правовідносин, тощо, включаючи але не обмежуючись:
- підготовкою статистичної, довідкової та іншої інформації щодо учасників тощо, (надалі за текстом – «Мета обробки персональних даних»), а саме: інформація щодо моєї особи: прізвище, ім’я, по батькові, місце народження, дата народження, місце реєстрації, громадянство, освіта, контактні номери телефонів: мобільний, домашній; інформація щодо фактичного місця проживання та/або адреси реєстрації: країна, область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку, номер корпусу, номер квартири; фотокартка: у електронному або паперовому вигляді; відеозапис зі мною, аудіозапис зі мною, адреса особистої електронної пошти; інформація про знання іноземних мов, серії та номери документів, дати видачі документів, назви установ, що видали документи; інша інформація, зазначена у документах, що посвідчують мою особу; а також будь-які інші дані, що містяться в будь-яких інших документах, копії або оригінали яких надано Організатору (надалі за текстом – «Персональні дані»). При цьому, я розумію і погоджуюся з тим, що обробкою Персональних даних є будь-яка дія або сукупність дій, здійснених повністю або частково в інформаційній автоматизованій системі та/або в картотеках Персональних даних Організатора, які пов’язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням відомостей про мене. Підписуючи даний документ, надаю згоду на передачу персональних даних третім особам у зв’язку з реалізацією прав та обов’язків Організатора в процесі підготовки та проведення Конкурсу та використання Матеріалів Конкурсу, Творів, персональних даних у відповідності до Податкового кодексу України, ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та інших нормативних актів. При цьому я погоджуюся та не заперечую проти передачі моїх персональних даних третім особам та подальшого використання такими третіми особами персональних даних з метою, визначеною в даній згоді, без письмового повідомлення Організатора про таку передачу. Підтверджую що ознайомлений(а) з правами, що визначені у Законі України «Про захист персональних даних» та повідомлені про місцезнаходження бази персональних даних Організатора, а саме:вул.Є.Коновальця, 36д, оф.49, Київ, 01133.
7.    Надаю свою згоду на зарахування на рахунок Організатора Конкурсу коштів у якості благодійної допомоги для мене, наданої третіми особами та/або Організатором, в результаті визначення мене  Переможцем Конкурсу та створення мною власної сторінки на веб-сайті за посиланням www.mashamusic.org, у разі виявлення бажанням третіх осіб/Організатором надати таку благодійну допомогу саме мені після перегляду мого Твору на веб-сайті за посиланням www.mashamusic.org, з подальшим перерахуванням цих коштів на мої банківські реквізити:

Одержувач: Банк, Номер рахунку: _______________, МФО: _________, ОКПО: ___________ 

Кому (ПІБ_____________________, ІПН _____________); для поповнення на карту / рахунок _______________________​

8.    Надаю свою згоду на оброблення, використання, розкриття даних конфіденційної інформації моїх банківських реквізитів). Підтверджую, що надання Організатору Конкурсу банківських реквізитів, у відповідності до п. 7 цих Правил, не порушує таємницю банківського рахунку, мої права.
9.    Я беру на себе відповідальність за особисту безпеку, збереження власного майна під час підготовки та проведення Конкурсу та зобов’язуюся виконувати всі рекомендації уповноважених осіб, співробітників Організатора стосовно дотримання заходів безпеки при поводженні з майном, технікою та реквізитом, які необхідні для підготовки та проведення Конкурсу. У випадку завдання мною шкоди життю, здоров‘ю, майну працівників Організатора, будь-яким іншим третім особам, майну Організатора, що спричинено моїми діями або бездіяльністю, я несу повну відповідальність за шкоду, заподіяну внаслідок таких дій (бездіяльності) в повному обсязі.
   

____________________________                                                           «   » _________ 2019 р.  
(особистий підпис та ПІБ )