Статут фонду

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Протоколом Загальних зборів Учасників

БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД МАРІЇ МАКСАКОВОЇ»

№ 1- 2017 від 07 ЧЕРВНЯ 2017 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД МАРІЇ МАКСАКОВОЇ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Київ - 2017 р.

 

 1. Загальні положення
  1. БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД МАРІЇ МАКСАКОВОЇ» (надалі – Фонд) є благодійною, неприбутковою організацією, створеною фізичними особами для задоволення та захисту законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних та інших спільних інтересів своїх учасників.
  2. Найменування Фонду.
   1. Повне найменування Фонду:
 • українською мовою: БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД МАРІЇ МАКСАКОВОЇ»;
 • російською мовою: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД МАРИИ МАКСАКОВОЙ»;
 • англійською мовою: CHARITABLE ORGANIZATION «CHARITABLE FOUNDATION MARIA MAKSAKOVA».
  1. Фонд здійснює свою благодійну діяльність по всій території України. Фонд створений та діє відповідно до Конституції України, Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», іншого чинного законодавства України та цього Статуту.
  2. Фонд діє на засадах законності, добровільності та рівноправності його учасників, самоврядування, гласності, неприбутковості.
  3. Для виконання статутних завдань Фонду взаємодіє з державними органами, установами, організаціями усіх форм власності.
  4. За своїми зобов`язаннями Фонд відповідає усім належним йому майном, на яке за чинним законодавством може бути звернено стягнення.
  5. Держава та її органи не відповідають по зобов'язанням Фонду, як і Фонд не відповідає по зобов'язанням держави та її органів.
  6. Фонд набуває статусу юридичної особи з моменту його державної реєстрації у встановленому законодавством порядку, має самостійний баланс, банківські рахунки, які відкриваються та використовуються згідно з законодавством у банківських установах, а також печатку, штампи зі своїм найменуванням, фірмовий бланк, власну символіку, зразки яких затверджуються Головою Фонду. Символіка Фонду реєструється у встановленому законодавством порядку.
  7. Фонд в інтересах досягнення цілей, передбачених Статутом, може створювати відокремлені підрозділи, вступати в асоціації та спілки, в тому числі – міжнародні.
  8. Місцезнаходження Фонду: 01133, місто Київ, вулиця Євгена Коновальця, будинок 36 Д, офіс 49.
 1. Сфера, мета (цілі) та види благодійної діяльності.
  1. Фонд вільний у виборі сфери своєї діяльності та здійснює діяльність у таких сферах:
 • культура та мистецтво, охорона культурної спадщини;
 • наука і наукові дослідження;
 • спорт і фізична культура;
 • права людини і громадянина та основоположні свободи;
 • розвиток міжнародної співпраці України;
 • сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на поліпшення соціальноекономічного становища в Україні;
  1. Головною метою діяльності благодійного фонду є здійснення благодійної діяльності у сфері культури, мистецтва  та розвитку інновацій.
  2. Види благодійної діяльності, які надаються Фондом:
 • безоплатна передача бенефіціарам права користування та інших речових прав на майно і майнові права;
 • безоплатна передача бенефіціарам доходів від майна і майнових прав;
 • безоплатне надання послуг та виконання робіт на користь бенефіціарів;
 • благодійна спільна діяльність та виконання інших контрактів (договорів) про благодійну діяльність;
 • публічний збір благодійних пожертв;
 • управління благодійними ендавментами;
 • виконання заповітів, заповідальних відказів і спадкових договорів для благодійної діяльності;
 • проведення благодійних аукціонів, негрошових лотерей, конкурсів та благодійних заходів, не заборонених законом.
  1. Для виконання статутних завдань Фонд в установленому порядку:
 • вносить до органів державної влади пропозиції у сфері мети діяльності Фонду та основних завдань Фонду;
 • бере участь в координації, забезпеченні та організації реалізації програм, спрямованих на досягнення мети діяльності Фонду та виконання основних завдань Фонду;
 • здійснює аналіз та узагальнення передового вітчизняного та зарубіжного досвіду в сфері культури, мистецтва та науки;
 • співпрацює з міжнародними організаціями і відповідними органами іноземних держав з питань у сфері мети діяльності Фонду та основних завдань Фонду;
 • здійснює благодійну діяльність відповідно до чинного законодавства України;
 • організовує збір благодійних пожертвувань та внесків від фізичних та юридичних осіб, іноземних держав та міжнародних організацій;
 • допомагає в організації програм, спрямованих на підтримку розвитку науки та культури, мистецтва, спорту, співпрацює з організаторами таких програм, приймає безпосередню участь у них;
 • організовує або приймає участь в організації  виставок, навчальних курсів, тренінгів, конференцій, лекцій, семінарів, фестивалів, акцій, зустрічей та тощо;
 • організовує дозвілля учасників Фонду;
 • укладає договори та угоди для виконання статутних цілей та задач;
 • проводить незалежні соціологічні опитування з питань, значимих для Фонду,
 • впроваджує благодійні програми у галузі культури, освіти, науки, мистецтва;
 • здійснює правовий і соціальний захист учасників Фонду, громадян і організацій, що підтримують цілі діяльності Фонду,
 • отримує від органів влади, управління та самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх статутних цілей та завдань;
 • обмінюється інформацією, знаннями та досвідом щодо здійснення благодійної діяльності з відповідними благодійними організаціями як зарубіжних країн, так і України.
 1. Засновники та учасники Фонду, їх права та обов'язки. Умови та порядок прийняття до складу учасників Фонду та виключення зі складу учасників Фонду.
  1. Учасниками Фонду є його засновники та інші дієздатні фізичні та юридичні особи, крім органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб публічного права, які підтримують його мету і завдання та визнають цей Статут.
  2. Фонд може мати, крім засновників, інших учасників, що вступили до їх складу в порядку, встановленому Статутом Фонду.
  3. Учасники Фонду мають право:
 • брати участь у плануванні та обговоренні всіх питань діяльності Фонду;
 • вносити пропозиції щодо покращення роботи Фонду;
 • брати участь у організаційних, методичних, спортивних, оздоровчих та інших заходах, що проводяться Фондом;
 • отримувати правову, фінансову, матеріальну, організаційну та іншу допомогу відповідно до законодавства України та цього Статуту;
 • користуватись символікою Фонду.
  1. Учасники Фонду мають рівні права.
  2. Учасники Фонду зобов’язані:
 • дотримуватись вимог цього Статуту, виконувати рішення органів Фонду;
 • брати участь у роботі Фонду;
 • дотримуватись дисциплінарних вимог та правил вирішення спірних питань, що передбачені документами, які регламентують діяльність Фонду;
 • утримуватись від дій, які наносять Фонду матеріальну шкоду або можуть зашкодити діловій репутації чи інтересам Фонду.
  1. Прийняття (вступ) осіб в учасники Фонду проводиться за рішенням Голови Фонду на підставі особистої письмової заяви таких осіб.
  2. Виключення учасників проводиться за рішенням Голови Фонду. Голова Фонду має право виключити учасників Фонду зі складу учасників Фонду, якщо дії або бездіяльність таких учасників псують репутацію Фонду, завдаються шкоду іншим учасникам Фонду, або з інших підстав за рішенням Голови Фонду.
 1. Органи управління Фонду.
  1. Органами управління Фонду є:
 • вищий орган управління: Загальні збори Учасників;
 • виконавчий орган – Голова Фонду;
 • контролюючим органом – Наглядова Рада.
 1. Повноваження Загальних зборів Учасників, порядок скликання, прийняття рішень, строк повноважень, періодичність.
  1. Повноваження Загальних зборів Учасників :
 • вирішують будьякі питання діяльності Фонду;
 • затверджують Статут Фонду, вносять до нього зміни;
 • обирають на строк один рік Голову Фонду;
 • обирають на строк один рік членів Наглядової ради Фонду;
 • заслуховують звіти Голови Фонду, Наглядової ради;
 • приймають рішення про реорганізацію чи ліквідацію Фонду;
 • затверджують благодійні програми;
 • приймають рішення про зупинення повноважень Голови Фонду.
  1. Загальні збори Учасників можуть передати свої повноваження або частину своїх повноважень Голові Фонду.
  2. Загальні збори Учасників складаються з Учасників Фонду або уповноважених представників таких Учасників.
  3. Загальні збори Учасників збираються по мірі необхідності за рішенням Голови Фонду. Проект порядку денного Загальних зборів Учасників затверджується Головою Фонду.
  4. Позачергові Загальні збори Учасників можуть бути скликані Головою Фонду за власною ініціативою або на письмову вимогу Наглядової ради, або 1/3 учасників Фонду. Учасники мають право вимагати скликання Позачергових Загальних зборів Учасників у будь-який час і з будь-якого приводу.
  5. Голова Фонду повідомляє учасників Фонду про дату проведення Загальних зборів Учасників та порядок денний Загальних зборів Учасників шляхом відправлення смс-повідомлення на телефон учасника Фонду, який зазначений в його заяві про вступ до Фонду або ж шляхом відправлення електронного листа на електронну адресу учасника Фонду, який зазначений в заяві останнього про його вступ до Фонду. Повідомлення (лист) про проведення Загальних зборів Учасників повинно містити: повне найменування Фонду, дату, час, місце (адресу, конкретне приміщення) проведення Загальних зборів Учасників, порядок денний Загальних зборів Учасників .
  6. Учасники Фонду, які прибули для участі у Загальних зборах Учасників, реєструються Головою Фонду у реєстрі учасників Фонду, які беруть участь у Загальних зборах Учасників. Право брати участь у Загальних зборах Учасників встановлюються на підставі паспорту особи та переліку учасників Фонду, складеного Головою Фонду. Реєстр учасників Фонду, які взяли участь у Загальних зборах Учасників підписується Головою Фонду, Головою Загальних зборів, Секретарем Загальних зборів. У разі проведення електронного заочного голосування з питань порядку денного реєстр учасників Фонду, які беруть участь у Загальних зборах Учасників формується Головою Фонду за переліком отриманих відповідей від таких учасників на електронну адресу Фонду.
  7. Загальні збори учасників Фонду вважаються правомочними, якщо на них присутні не менш як 60 % (відсотків) учасників або їх представників від загального складу учасників Фонду. У разі відсутності необхідної кількості учасників, Голова Фонду у 3 – денний термін направляє повторні повідомлення про проведення Загальних зборів учасників Фонду. Загальні збори учасників Фонду, скликані за повторним повідомленням про їх проведення, вважаються правомочними за будь-якою наявністю кількості присутніх учасників Фонду або їх представників. Підрахунок голосів здійснює Голова Фонду.
  8. Кожен учасник Фонду має один голос при голосуванні на Загальних зборах Учасників. Учасник Фонду може уповноважити голосувати свого представника шляхом надання нотаріально посвідченої довіреності.
  9. На початку свого засідання Загальні збори Учасників обирають Головуючого Загальних зборів, який веде Загальні збори та Секретаря Загальних зборів, який веде протокол Загальних зборів.
  10. Протокол Загальних зборів підписується Головою Загальних зборів та Секретарем Загальних зборів і повинен містити відомості про:
 • дату, час і місце проведення Загальних зборів Учасників;
 • загальну кількість учасників Фонду, які мають право на участь у Загальних зборах Учасників;
 • загальну кількість голосів учасників Фонду, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Учасників;
 • Голову та Секретаря Загальних зборів Учасників;
 • порядок денний Загальних зборів Учасників;
 • основні тези виступів;
 • порядок голосування на Загальних зборах Учасників ;
 • підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.
  1. Протокол Загальних зборів Учасників підшивається, скріплюється підписом Голови Фонду та Секретаря загальних зборів, печаткою Фонду.
  2. Рішення Загальних зборів учасників можуть бути прийняті шляхом проведення заочного електронного голосування (опитування). Опитування здійснюється шляхом обміну інформації через електрону пошту. Інформація (питання порядку денного) надсилається на електронну адресу учасника Фонду, зазначену в заяві про вступ учасника Фонду. Надіслана на електронну адресу Фонду відповідь з питань порядку денного із електронної пошти учасника Фонду, яка зазначена в заяві про вступ такого учасника до складу учасників Фонду є його рішення (голос) з того чи іншого питання порядку денного.
 1. Повноваження Голови Фонду, прийняття ними рішень, строк повноважень, періодичність засідань, порядок діяльності.
  1. Голова Фонду є постійно діючим органом управління Фондом, який обирається Загальними Зборами Учасників.
  2. Голова Фонду не може бути членом Наглядової ради Фонду.
  3. Голова Фонду є посадовою особою Фонду.
  4. У разі тимчасової неможливості виконання Головою Фонду своїх обов’язків Голова Фонду на свій розсуд призначає будь-яку особу виконувачем своїх обов’язків.
  5. Голова Фонду має право делегувати свої повноваження або частину своїх повноважень іншому учаснику Фонду.
  6. Голова Фонду має право звільнитися з посади Голови Фонду за власним бажанням шляхом написання відповідної заяви про звільнення. До призначення (обрання) Загальними зборами нового Голови Фонду, повноваження Голови Фонду виконує виконувач обов’язків Голови Фонду. Голова Фонду уповноважений (зобов’язаний) перед звільненням призначити будь-яку особу виконувачем своїх обов’язків.
  7. Повноваження Голови Фонду:
 • розробляє та вживає заходів щодо забезпечення виконання статутних завдань Фонду і рішень Загальних зборів Учасників ;
 • контролює і спрямовує діяльність робочих органів Фонду;
 • вносить пропозиції на розгляд Загальних зборів Учасників Фонду щодо перспективних напрямків діяльності Фонду та принципів використання коштів Фонду;
 • готує благодійні програми Фонду, затверджує плани роботи та звіти про їх виконання;
 • організовує виготовлення та розповсюдження на благодійній основі необхідної для досягнення цілей і мети Фонду літератури, плакатів або інших джерел інформації у текстовому та електронному вигляді;
 • розглядає питання про використання коштів чи майна;
 • затверджує зразки печатки, штампів та символіку Фонду;
 • приймає рішення про створення відокремлених підрозділів Фонду;
 • розробляє Положення про відокремлені підрозділи Фонду;
 • контролює поточні питання, пов'язані з діяльністю Фонду;
 • розглядає суперечливі та інші взаємостосунки членів Фонду у сфері діяльності Фонду, контролює виконання умов договорів, укладених Фондом.
 • розглядає будьякі питання щодо діяльності Фонду;
 • керує роботою Фонду;
 • виконує повноваження Загальних зборів, наданих йому рішенням Загальних зборів;
 • організує виконання рішень Загальних зборів Учасників;
 • організовує скликання та проведення Загальних зборів Учасників;
 • здійснює підрахунок голосів на Загальних Зборах Учасників;
 • затверджує проект порядку денного Загальних Зборів Учасників;
 • веде реєстр учасників Фонду, які взяли участь у Загальних зборах Учасників ;
 • представляє без довіреності Фонд в органах державного управління України, громадських та міжнародних організаціях, у судах, перед будьякими юридичними та фізичними особами;
 • видає накази, розпорядження, обов'язкові для виконання всіма посадовими особами та членами Фонду;
 • підписує офіційні документи Фонду, укладає та підписує без довіреності від імені Фонду договори та угоди (без обмежень), у тому числі зовнішньоекономічні та інші юридичні акти, забезпечує їх виконання, інші правочини;
 • розпоряджається майном та коштами Фонду;
 • затверджує штатний розклад Фонду, приймає на роботу та звільняє працівників Фонду, застосовує заходи дисциплінарного стягнення та заохочення, вирішує усі питання у сфері законодавства про працю в Фонді;
 • видає та відкликає (скасовує) довіреності від імені Фонду, уповноважує інших осіб на вчинення дій від імені Фонду, у тому числі має право обмежити повноваження таких осіб;
 • затверджує внутрішні положення Фонду, необхідні для роботи Фонду;
 • підписує фінансові документи Фонду, відкриває рахунки в установах банків;
 • звітує на Загальних зборах Учасників про фінансову діяльність, розподіл та використання матеріальних цінностей і фінансових ресурсів;
 • приймає рішення про прийняття осіб до складу учасників Фонду;
 • приймає рішення про виключення осіб із складу учасників Фонду, якщо дії або бездіяльність учасників Фонду псують репутацію Фонду, або завдаються шкоду Фонду, іншим учасникам Фонду, або з інших підстав за рішенням Голови Фонду;
 • приймає рішення про благодійну спільну діяльність та виконання інших контрактів (договорів) про благодійну діяльність;
 • приймає рішення про проведення благодійних аукціонів, негрошових лотерей, конкурсів та інших благодійних заходів, не заборонених чинним законодавством України;
 • затверджує Положення про відокремлені підрозділи Фонду;
 • приймає рішення щодо призначення керівників відокремлених підрозділів;
 • визначає базові критерії, за якими надається благодійна допомога набувачам благодійної допомоги, а також розмірів цієї допомоги;
 • приймає рішень щодо надання благодійної допомоги певним бенефіціарам з визначенням форм, видів та розмірів цієї допомоги;
 • затверджує річний фінансовий звіт, кошторис прибутків та витрат, контролює їх виконання;
 • здійснює інші повноваження відповідно меті і завданням Фонду.

 

 1. Повноваження Наглядової ради, порядок формування та зміни складу, строк повноважень, періодичність засідань.
  1. Наглядова рада утворюється у складі 2 (двох) осіб, які обираються Загальними зборами строком на один рік.
   1. Членом Наглядової ради Фонду не може бути Голова Фонду.
  2. Повноваження Наглядової ради:
 • здійснює контроль за цільовим використанням майна та коштів Фонду;
 • проводить аналіз дій Голови Фонду щодо управління Фондом;
 • розглядає благодійні програми Фонду;
 • проводить перевірки діяльності Фонду та має право перевірки створених Фондом філій, представництв, відокремлених підрозділів, підприємств, установ та організацій. Перевірки основної діяльності Фонду здійснюються Наглядовою радою за дорученням Загальних зборів;
 • вирішує інші питання діяльності Фонду в межах повноважень, наданих їй Зборами.
  1. Наглядова рада має право приймати рішення про зупинення повноважень Голови Фонду до прийняття рішення Загальними Зборами учасників Фонду.

 

 1. Порядок внесення змін до Статуту.
  1. Зміни до цього Статуту можуть бути внесені Загальними зборами Фонду відповідно до вимог щодо порядку проведення та прийняття рішень Загальними зборами Фонду.

 

 1. Джерела надходження і порядок використання активів (доходів, майна, коштів) Фонду.
  1. Джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна Фонду встановлюється Статутом Фонду та/або внутрішніми положеннями Фонду, прийнятими відповідно до вимог Статуту Фонду та законодавства України.
  2. Джерелами надходження коштів Фонду можуть бути:
 • добровільні внески чи пожертвування громадян, підприємств, установ, організацій, як Українських, так і закордонних;
 • кошти або майно, які надходять безоплатно, у вигляді безповоротної фінансової допомоги, добровільної пожертви на рахунок Фонду;
 • пасивні доходи Фонду;
 • кошти або майно, які надходять до Фонду від ведення основної діяльності Фонду;
 • технічна чи благодійна, в тому числі гуманітарна, допомога;
 • надані фізичними та юридичними особами в грошовій та натуральній формі благодійні внески і пожертвування, що мають цільовий характер (благодійні гранти);
 • кошти або майно, які надходять від фізичних осіб на адресу Фонду у вигляді добровільної безповоротної чи безоплатної меценатської допомоги;
 • надходження від проведення благодійних кампаній по збору благодійних пожертвувань, благодійних масових заходів, благодійних лотерей та благодійних аукціонів по реалізації майна та пожертвувань, які надійшли від благодійників.
  1. Фонд набуває у встановленому порядку право власності на кошти та майно, передані йому у власність, пожертвувані українськими та іноземними фізичними та юридичними особами, а також на майно та майнові права, придбані за рахунок власних коштів чи набутих на інших підставах, не заборонених чинним законодавством.
  2. Фонд має право здійснювати відносно майна та коштів (його активів), які знаходяться у його власності, будь-які угоди, що не суперечать його статутним цілям та законодавству України.
  3. Фонд самостійно вирішує питання прийняття господарських рішень, визначення умов оплати праці працівників апарату Фонду, власних фінансових та матеріальних ресурсів відповідно до вимог чинного законодавства.
  4. Розмір адміністративних витрат Фонду не може перевищувати 20 відсотків доходу Фонду у поточному році. Витрати, пов'язані з управлінням благодійними ендавментами, включаються до адміністративних витрат Фонду, якщо інше не встановлено законом або правочином між Фондом та благодійником.
  5. Фінансова діяльність, спрямована на благодійництво, не розглядається як підприємницька або інша прибуткова діяльність.
  6. Надходження Фонду від фінансової діяльності спрямовуються виключно на благодійництво i забезпечення господарської діяльності в порядку i розмірах, встановлених чинним законодавством України та Статутом.
  7. Невикористані протягом фінансового року кошти Фонду, незалежно від джерела надходжень, вилученню не підлягають і залишаються на рахунках Фонду в наступному фінансовому році.
  8. Активи (доходи) Фонду або їх частини не підлягають розподілу між учасниками Фонду, засновниками Фонду, працівниками Фонду, окрім оплати їх праці та нарахування єдиного соціального внеску, членами органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
  9. Доходи (прибутки) Фонду використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Фонду, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом Фонду.

 

 1. Порядок звітності та контролю.
  1. Фонд складає та подає фінансову, статистичну та іншу обов’язкову звітність в порядку, встановленому законодавством України.
  2. Правочини між Фондом та благодійниками можуть визначати порядок складення та надання спеціальних звітів для окремих благодійників або їх правонаступників про використання наданих ними активів.
  3. Інформація про структуру та розмір доходів і витрат Фонду, а також умови використання його активів для благодійної діяльності не є конфіденційною інформацією або комерційною таємницею.
  4. Звітність Фонду може містити інформацію про особу благодійників або бенефіціарів за умови згоди благодійників, бенефіціарів або їх правонаступників чи законних представників, якщо інше не визначено законом.
  5. Державний контроль у сфері благодійної діяльності здійснюють органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень, визначених чинним законодавством України.
 2. Порядок створення, діяльності та припинення діяльності відокремлених підрозділів Фонду.
  1. Порядок створення, діяльності та припинення діяльності відокремлених підрозділів Фонду встановлюється цим Статутом та Положенням про відокремлені підрозділи, яке затверджується відповідно до вимог цього Статуту.
  2. Державна реєстрація відокремлених підрозділів Фонду здійснюється в порядку, визначеному чинним законодавством України. 
  3. Положення про відокремлені підрозділи Фонду не повинно суперечити Статуту Фонду.
 3. Порядок припинення реорганізації або ліквідації Фонду, використання його майна і коштів у разі припинення діяльності.
  1. Діяльність Фонду може бути припинена шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.
  2. Правонаступниками благодійної організації у разі її реорганізації має бути одна чи кілька благодійних організацій.
  3. Фонд ліквідується за рішенням Загальних зборів Учасників Фонду, на підставі рішення суду, з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.
  4. У разі ліквідації Фонду його активи не можуть розподілятись між членами Фонду.
  5. У разі припинення Фонду  (його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи Фонду передаються одній чи кільком неприбутковим благодійним організаціям, а за умови відсутності благодійних організацій, яким повинні передатися активи Фонду та у випадках визначених чинним законодавством України, активи Фонду зараховуються до Державного бюджету України.
  6. Державна реєстрація припинення Фонду здійснюється відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» з урахуванням норм Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».
  7. Ліквідація Фонду вважається завершеною, а Фонд таким, що припинився, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Фонду в результаті його ліквідації, якщо інше не визначено Законом.
 4. Заключні положення
  1. У випадку якщо окремі положення Статуту втратять силу внаслідок змін Законодавства України або будуть визнані недійсними у встановленому порядку, це не спричинить припинення дії інших його положень та Статуту в цілому.

 

 

___________________