Правила конкурсу

1.    Дані правила (далі за текстом – Правила) визначають офіційні умови проведення Конкурсу з пошуку дітей – талантів (далі за текстом – Конкурс).
2.    Метою Конкурсу є пошук талановитих дітей в області академічного мистецтва для їхнього просування (реклама та промоушн) у професійному середовищі, в тому числі за допомогою веб-сайту за посиланням www.mashamusic.org (надалі – Музичний портал).  
 
3.    ОРГАНІЗАТОР КОНКУРСУ
3.1.    Організатором Конкурсу є «БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД МАРІЇ МАКСАКОВОЇ» (код ЄДРПОУ: 41403026, адреса місця знаходження: 01133, м. Київ, ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ, будинок 36 Д, офіс 49, надалі – Фонд Марії Максакової, далі за текстом – Організатор, Фонд).

4.     ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ: 
4.1.    Віртуальне прослуховування – перегляд та оцінювання Організатором та/або Журі надісланих Учасником Конкурсу, в порядку п. ¬¬¬7.3.1 цих Правил, Творів. 
4.2.    Твір – це відео-запис музичного твору, який виконаний або написаний Учасником Конкурсу або фото нотного запису музичного твору, написаного (створеного) Учасником Конкурсу. 
4.3.    Виїзне прослуховування – оцінювання Організатором та/або Журі виконання Учасником конкурсу музичного твору, або представлення Учасником конкурсу написаного ним музичного твору на організованих Організатором чи уповноважених ним особами заходах – прослуховуваннях. 
5.    Обробка Персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, здійснених повністю або частково в інформаційній автоматизованій системі та/або в картотеках Персональних даних Організатору, які пов’язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням відомостей про нашу дитину. 

6.    СТРОКИ ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
6.1.    Конкурс проводиться з 01 березня 2019 року (00 год. 00 хв.) до 31 травня 2019 року (23 год. 59 хв.) включно (надалі – Строк проведення Конкурсу). Загальний строк проведення Конкурсу – 3 (три) місяці.
6.2.    Конкурс проводиться в мережі Інтернет на веб-сайті www.mashamusic.org та по всій Території України, підконтрольній українській владі, за винятком території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь у зв'язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, № 1207-VI, а також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України» підписаного «13» квітня 2014 року). Дане тимчасове вимушене обмеження діє виключно з міркувань безпеки мешканців цих регіонів та неможливості з боку Організатора гарантувати належне проведення Конкурсу, зокрема, але не обмежуючись, в частині організації виїзних прослуховувань, надсилання ексклюзивного коду доступу тощо.
6.3.    Місце проведення Виїзного прослуховування визначається Організатором на свій розсуд в межах території проведення Конкурсу, відповідно до п. 5.2. цих Правил.

7.    УЧАСНИКИ КОНКУРСУ. ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ КОНКУРСУ
7.1.    Учасниками конкурсу є фізичні особи, громадяни України, які постійно проживають на території Україні, віком від 5 до 21 року, які протягом Строку проведення Конкурсу виконали всі правила та умови, викладені в цих Правилах (далі – Учасники Конкурсу).
7.2.    Участь у Конкурсі малолітніх дітей (віком від 5 до 14 років) та неповнолітніх дітей (віком від 16 до 18 років) здійснюється за письмовою Згодою уповноважених дієздатних представників (батьки/усиновлювачі/піклувальники, надалі – Батьки) на участь дитини у Конкурсі (надалі – Згода батьків). 
Під письмовою Згодою батьків розуміється письмова заява одного із Батьків за визначеним на цьому сайті змістом (скачати тут https://mashamusic.org/contests/supernova/). 
При цьому батько/мати/уповноважена особа своїм підписом, проставленим на Згоді батьків підтверджує, що у разі незгоди іншого з Батьків (іншої уповноваженої особи) на участь дитини у Конкурсі він/вона зобов’язується самостійно врегулювати всі питання, проблеми, непорозуміння, конфлікти тощо. Батько/мати/уповноважена особа, що дав (-ла) Згоду батьків, також підтверджує, що зазначене вище не буде підставою для притягнення Організатора до відповідальності або виплати будь-якої компенсації ні під час проведення Конкурсу, ні в майбутньому.
До Згоди батьків обов’язково додається копія документу, який підтверджує батьківство, усиновлення, опікунство, (наприклад: Свідоцтво про народження дитини, Рішення суду, інший документ, яким підтверджено опікунство, усиновлення тощо). 
Якщо таку Згоду батьків підписує та/або надає/надсилає уповноважена Батьками особа, до згоди додається копія нотаріальної посвідченої довіреності, якою передбачено такі повноваження. 
Документи, які додаються до Згоди батьків повинні бути належним чином завірені, а саме: містити зроблений від руки одним із Батьків/уповноважених осіб напис: «копія, з оригіналом згідно, прізвище, ім’я по-батькові, дата» та підпис такої особи.

8.    УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
8.1.    Підготовка та проведення Конкурсу відбувається відповідно до даних Правил та норм чинного законодавства України.
8.2.    Конкурс проводиться шляхом Віртуального прослуховування та/або Виїзного прослуховування (надалі разом – Прослуховування).
8.3.    Для участі у Конкурсі Учаснику потрібно протягом Строку проведення Конкурсу особисто або за допомогою Батьків:
8.3.1.   Для участі у конкурсі шляхом Віртуального прослуховування: 
1)    підписатися на сторінку Фонду Марії Максакової у соціальній мережі Facebook;
2)    зареєструватися на веб-сайті www.mashamusic.org;
3)    заповнити профіль-біографію Учасника Конкурсу на веб-сайті www.mashamusic.org
4)    завантажити фотографію Учасника* в омобистому профілі;
*Вимоги до фотографії. 
- повинна бути зроблена протягом останніх 6 місяців. 

- На фотокартці не повинно бути інших людей.

- У знімок повинно потрапити повністю все обличчя Учасника.
- Рекомендовано завантажувати фотографію Учасника Конкурсу разом із музичним інструментом, яким він володіє.
5)    надати, відповідно до умов п. 6.2 цих Правил, Згоду батьків на участь дитини у Конкурсі;
Підписана одним із Батьків та відсканована з оригіналу Згода батьків (скачати тут https://mashamusic.org/contests/supernova/) на участь дитини у Конкурсі надсилається в форматі word чи pdf на e-mail masha.in.ua@gmail.com після заповнення Анкети Учасника.
Батьки Учасника зобов’язані надіслати оригінал Згоди батьків на участь дитини у Конкурсі разом із документами, передбаченими пунктом 6.2 цих Правил не пізніше 15 днів з моменту заповнення Анкети Учасника Конкурсу на веб-сайті www.mashamusic.org рекомендованим листом із описом вкладення на поштову адресу: 01133, Київ, вул. Євгена Коновальця, 36д, 5 поверх, Сергію Жорову;
6)    завантажити власний Твір на форумі сайту https://mashamusic.org/forum/tag/beSupernova/ ;
7)    прийняти умови проведення Конкурсу.
8.3.2.    для участі у конкурсі шляхом Виїзного прослуховування:
1)    заповнити анкету Учасника безпосередньо на місці проведення Конкурсу або онлайн-форму;
2)    надати фотокартку Учасника Конкурсу, що відповідає вимогам пп. 4) п. 7.3.1 «*Вимоги до фотографії» цих Правил;
3)    надати Організатору або уповноваженим ним особам, відповідно до умов п. 6.2 цих Правил, оригінал Згоди батьків на участь дитини у Конкурсі разом із передбаченими цим пунктом документи;
4)    прийняти умови проведення Конкурсу.
8.4.    До участі у Конкурсі не допускаються Анкети, що містять недостовірну, неповну, неправдиву інформацію та або фото, що не відповідає вимогам пп. 4) п. 7.3.1 цих Правил, а також містять інформацію таабо зображення образливого таабо неетичного характеру, що порушують права та законні інтереси будь-яких осіб, а також фото, де присутні елементи насилля, расової чи релігійної дискримінації, які порушують норми суспільної моралі чи іншим способом порушують чинне законодавство України. До участі у Конкурсі також не допускаються Анкети, до яких не було у відповідності до п. 6.2, пп. 5) п. 7.3.1, пп. 2) п. 7.3.2 цих Правил надано (завантажено та надіслано або надано) Згоду батьків на участь дитини у Конкурсі та/або документів до неї.
8.5.    Організатор та або Журі самостійно та на власний розсуд, відповідно до цих Правил, визначає чи відповідає Анкета, Твір, або фото умовам цих Правил та чи допускати такого Учасника до участі в Конкурсі.
8.6.    Віртуальне прослуховування здійснюється у зручний для Журі та/або Організатора час, без обов’язкового інформування Учасника про дату, час та місце такого прослуховування. 
8.7.    Про час, дату та місце Виїзного прослуховування Учасники Конкурсу повідомляються не пізніше ніж за 15 днів до дати Виїзного прослуховування будь-яким із зазначених способів: 
-    шляхом розміщення оголошення в пресі;
-    шляхом розміщення оголошення в навчальних закладах та/або музичних школах; 
-    шляхом розміщення оголошення на веб-сайті www.mashamusic.org та/або на сторінці Фонду Марії Максакової у соціальній мережі Facebook; 
-    шляхом надсилання смс-повідомлення або шляхом здійснення телефонного дзвінка на номер телефону, вказаний в Анкеті Учасника;
-    шляхом надсилання листа на електронну пошту адресу, вказану в Анкеті Учасника.
8.8.    Обидва Прослуховування можуть проводитися паралельно.
8.9.    Перегляд та оцінювання Творів Учасників Конкурсу, а також визначення переможців із числа Учасників Конкурсу, чий Твір гідний бути розміщеним на музичному порталі mashamusic.com.ua (надалі - Переможці) здійснюється Організатором Конкурсу по кожному Твору окремо за критеріями: віртуозність виконання, самобутність, артистичне подання.
8.10.    Організатор Конкурсу за власною ініціативою може також створити Журі для перегляду, оцінювання та визначення Переможців Конкурсу.
8.11.    Переможці Конкурсу визначається Організатором та/або Журі не рідше ніж раз на два місяці на їх розсуд, смак та вподобання.
8.12.    Кількісний та персональний склад Журі визначаються та затверджується Організатором не пізніше одного дня до дня проведення Прослуховування. Склад Журі публікується на Музичному порталі mashamusic.com.ua в день проведення прослуховування.
8.13.    До складу Журі можуть входити Організатор, представники спонсорів та запрошені представники культури, мистецтв, політичні та громадські діячі, інші особи, які мають визнання (звання, нагороди та або досвід роботи у галузі мистецтва) тощо.
8.14.    Кожен член Журі має право голосу і веде обговорення з іншими членами Журі до прийняття рішення всіма членами Журі.
8.15.    Рішення Організатора та/або Журі є остаточним та оскарженню не підлягає.
8.16.    Переможці Конкурсу отримають від Організатора Конкурсу та/або Журі ексклюзивний код доступу для створення власної сторінки на Музичному порталі, де вони можуть розміщувати власні відео-, аудіо, нотні записи музичного твору у відповідності до  Правила Музичного порталу.
8.17.    Переможці Конкурсу можуть отримувати від третіх осіб та/або Організатора  та/або Користувачів Музичного Порталу (детальніше див. в Правилах Музичного порталу) благодійну допомогу, відповідно до п.10.9 цих Правил.
8.18.    Ексклюзивний код надсилається Переможцям Конкурсу шляхом:
-    відправлення смс-повідомлення на номер телефону, зазначений в Анкеті Учасника та/або 
-    надсилання листа на електронну поштову адресу, зазначену в Анкеті Учасника та/або 
-    надсилання листа на поштову адресу місця проживання Учасника зазначену в Анкеті Учасника та/або 
-    надається Учаснику Конкурсу/його Батькам особисто під розписку.
8.19.    У разі втрати ексклюзивного коду доступу для створення власної сторінки на Музичному порталі Переможець Конкурсу/його Батьки можуть звернутися до Організатора для повторного надання (відновлення) ексклюзивного коду доступу для створення власної сторінки на Музичному порталі.
8.20.    Організатор Конкурсу може в будь-який момент анулювати право Переможця Конкурсу на користування власною сторінкою на Музичному порталі, створеного за допомогою ексклюзивного код доступу у разі: незаконного розміщення на Музичному порталі Твору, права інтелектуальної власності якого належать іншій особі, у разі розміщення Творів, що містять: насильницький зміст, принижують честь і гідність інших осіб, містять нецензурну лексику, примушування до вчинення злочину тощо.
8.21.    Переможці Конкурсу також автоматично отримують 1000 балів (умови та порядок набрання балів див. в Правилах Музичного порталу).
8.22.    Учасники Конкурсу, які не були обрані як Переможці за результатами Прослуховування, не мають жодних претензій до Організатора Конкурсу, уповноважених осіб Організатора Конкурсу та до Журі.

9.    ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
9.1.    Учасники Конкурсу, відповідно до норм чинного законодавства України, самостійно несуть відповідальність за порушення прав та законних інтересів третіх осіб у зв’язку із вказаною ними в Анкеті Учасника інформацією, завантаженою фотокарткою, наданого (завантаженого) Твору, іншої інформації, даних, наданих ними під час підготовки та проведення Конкурсу. 
9.2.    Організатор не несе відповідальності за порушення Учасником Конкурсу прав третіх осіб внаслідок використання Організатором даних, наданих Учасником при участі в цьому Конкурсі: використання інформації, фото, відео виступу, Твору тощо, які зазначаються, надаються Учасником під час участі у Конкурсі
9.3.    Організатор Конкурсу не несе відповідальності за будь-які технічні причини, що перешкоджають доставці електронної пошти та смс-повідомлень, поштових відправлень тощо.
9.4.    Відповідальність Організатора не виходить за межі організаційних заходів по проведенню Конкурсу, зазначених у цих Правилах. 
9.5.    Організатор не несе відповідальності у випадку настання обставин непереборної сили (форс-мажор), які можуть вплинути на терміни проведення Конкурсу або виконання інших умов, пов’язаних із проведенням Конкурсу.
9.6.    У випадку завдання Учасником Конкурсу та/або його Батьками шкоди життю, здоров‘ю, майну уповноваженим особам та працівникам Організатора, будь-яким іншим третім особам, майну Організатора, що спричинено діями або бездіяльністю Учасниками або їх Батьками, останні несуть повну відповідальність за шкоду, заподіяну внаслідок таких дій (бездіяльності) в повному обсязі.

10.    ІНШІ УМОВИ
10.1.    Конкурс проводиться Організатором виключно з метою, визначеною цими Правилами. 
10.2.    Організатор Конкурсу має право залучати третіх осіб для повного та/або часткового виконання зобов’язань за цими Правилами.
10.3.    Якщо проведенню Конкурсу перешкоджає певна обставина або через обґрунтовані причини він не може проводитися, Організатор Конкурсу залишає за собою право на свій розсуд змінити, припинити або скасувати Конкурс.
10.4.    Участь у конкурсі є безкоштовною.
10.5.    Участь в Конкурсі означає, що всі Учасники Конкурсу та їх Батьки, що беруть участь у підготовці та проведенні Конкурсу надають свою згоду на проведення за їх участю та з ними фотосесій, інтерв’ю, інших заходів, що пов’язані з рекламуванням, анонсуванням та проведенням Конкурсу (надалі разом – Матеріали Конкурсу), а також на використання Організатором Конкурсу імені Учасника Конкурсу, Творів, Матеріалів Конкурсу, що створені в процесі підготовки та проведення Конкурс та/або надані для участі у Конкурсі з метою подальшого використання Матеріалів Конкурсу та Творів, зокрема, але не обмежуючись, шляхом публічного сповіщення та публічної демонстрації Творів, Матеріалів Конкурсу, а також виготовлення рекламних матеріалів, в тому числі, комерційної або некомерційної друкованої та поліграфічної продукції, яка стосується Конкурсу, Матеріалів Конкурсу та Творів. 
Організатор Конкурсу має право вчиняти будь-які дії, пов’язані із рекламою Конкурсу, анонсуванням Конкурсу, а також вчиняти інші дії, пов’язані із популяризацією Конкурсу та Фонду використовуючи створені в рамках підготовки та проведення Конкурсу Матеріали Конкурсу та Твори. Таке право Організації є безстроковим та поширюється на територію всього світу. 
10.6.    Учасники Конкурс та/або їх Батьки підтверджують, що участь Учасника у Конкурсі та використання даних про Учасника, його Твору, Матеріалів Конкурсу не порушують особистих немайнових прав Учасника, в тому числі, не завдають шкоди його честі та гідності, в зв’язку з чим Учасниками Конкурсу та/або їх Батьками не будуть пред’являтися претензії чи позови, що пов’язані з організацією та проведенням Конкурсу, а також використанням Організатором Матеріалів Конкурсу, Творів будь-яким способом. 
10.7.    Учасники Конкурсу та/або їх Батьки підтверджують, що не будуть вимагати попереднього перегляду Матеріалів Конкурсу, даних чи будь-якої іншої інформації (в тому числі відео, аудіо) з участю Учасника Конкурсу, а також не будуть висувати вимоги щодо редагування, зміни або знищення вказаних Матеріалів Конкурсу, даних, Творів. 
10.8.    Усі Учасники Конкурсу та їх батьки, беручи участь у конкурсі/надаючи згоду на участь у конкурсі погоджуються на здійснення обробки Організатором Конкурсу їх персональних даних з метою здійснення прав та виконання обов’язків Організатором Конкурсу у сфері здійснення цивільних правовідносин, тощо, включаючи але не обмежуючись: підготовкою статистичної, довідкової та іншої інформації щодо учасників тощо, (надалі за текстом – «Мета обробки персональних даних»), а саме: інформація щодо особи нашої дитини: прізвище, ім’я, по батькові, місце народження, дата народження, місце реєстрації, громадянство, освіта, контактні номери телефонів: мобільний, домашній; інформація щодо фактичного місця проживання та/або адреси реєстрації: країна, область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку, номер корпусу, номер квартири; фотокартка: у електронному або паперовому вигляді; адреса особистої електронної пошти; інформація про знання іноземних мов, серії та номери документів, дати видачі документів, назви установ, що видали документи; інша інформація, зазначена у документах, що посвідчують особу нашої дитини, а також будь-які інші дані, що містяться в будь-яких інших документах, копії або оригінали яких надано Організатору (надалі за текстом – «Персональні дані»). 
Усі Учасники Конкурсу та їх Батьки також погоджуються на передачу персональних даних третім особам у зв’язку з реалізацією прав та обов’язків Організатора в процесі підготовки та проведення Конкурсу та використання Матеріалів Конкурсу, Творів, персональних даних у відповідності до Податкового кодексу України, ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та інших нормативних актів, а також погоджуються та не заперечують проти передачі персональних даних третім особам та подальшого використання такими третіми особами персональних даних з метою, визначеною в даній згоді, без письмового повідомлення Організатором про таку передачу. 
Усі Учасники Конкурсу та їх Батьки підтверджують, що ознайомлені з правами, що визначені у Законі України «Про захист персональних даних» та повідомлені про місцезнаходження бази персональних даних Організації.
10.9.    Усі Учасники Конкурсу та їх Батьки підтверджують надання ними згоди на зарахування на рахунок Організатора Конкурсу коштів у якості благодійної допомоги Учаснику Конкурсу, наданої третіми особами та/або Організатором в результаті визначення Учасника Конкурсу Переможцем Конкурсу та створення ним власної сторінки на Музичному порталі за допомогою ексклюзивного коду доступу у разі виявлення бажанням третіх осіб/Організатором надати таку благодійну допомогу саме такому Переможцю після перегляду його Твору на Музичному порталі, з подальшим перерахуванням цих коштів Переможцю Конкурсу на банківські реквізити, зазначені його батьками в Згоді батьків.
Усі Учасники Конкурсу та їх Батьки приймаючи участь у Конкурсі надають свою згоду на оброблення, використання, розкриття даних конфіденційної інформації (банківських реквізитів) та підтверджують, що надання Організатору Конкурсу банківських реквізитів, у відповідності до п. 7 Згоди батьків, не порушує таємницю банківського рахунку, їх права.
10.10.    У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-які спірні питання та/або питання, неврегульовані цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Конкурсу. Рішення Організатора є остаточним та оскарженню не підлягає.
10.11.    Порушення Учасником або його Батьками цих Правил або відмова Учасника/його законних представників від належного виконання цих Правил вважається відмовою Учасника від участі в Конкурсі. При цьому такий Учасник не має права на одержання від Організатора будь-якої компенсації.
10.12.    Порушення Правил Конкурсу Учасником повністю звільняє Організатора від будь-якої відповідальності.
10.13.    Організатор не відшкодовує Учаснику та його Батькам будь-які витрати, пов’язані з участю у Конкурсі, в тому числі, але не виключно витрати на сканування Згоди батьків, відправлення документів, необхідних для участі у Конкурсі, проїзд в місце проведення Виїзного прослуховування тощо.
10.14.    Організатор залишає за собою право перевірити документи, які засвідчують вік та особу Учасника, або його Батьків.
10.15.    Приймаючи участь в Конкурсі, кожен Учасник та/або його Батьки тим самим підтверджують факт ознайомлення з цими Правилами, підтверджують свою згоду з ними та зобов’язується їх дотримуватися.