Згода батьків на участь у конкурсі

ЗГОДА
на участь дитини у Конкурсі

м. Київ                                                                                       «___»_______________ 2019 р.

Ми, батьки___________________________________________________________________
                                                                        (ПІБ дитини)
_____________________________________________________________________________ 

«_______»______________ __________ року народження:

Мати: 
_____________________________________________________________________________, 
                                                                       (ПІБ)
паспорт _____________, виданий ________________________________________________ ,
_____________________________________________________________________________
Батько: 
____________________________________________________________________________                                                                                                
                                                                        (ПІБ)
паспорт _____________, виданий ________________________________________________ ,
_____________________________________________________________________________,

1.    підписавши цей документ, даємо свою згоду на участь
 _________________________________________________________________________(ПІБ) (надалі – дитина), у Конкурсі щодо пошуку талановитих дітей в області академічного мистецтва для їхнього просування (реклама та промоушн) у професійному середовищі, в тому числі за допомогою веб-сайту за посиланням www.mashamusic.org (далі - «Конкурс»), який здійснюється БЛАГОДІЙНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД МАРІЇ МАКСАКОВОЇ» (далі - «Організатор Конкурсу»).
2.    Ми підтверджуємо, що надаємо свою згоду на участь нашої дитини у підготовці та проведенні Конкурсу, фотосесій, інтерв’ю, інших заходів, що пов’язані з рекламуванням, анонсуванням та проведенням Конкурсу (надалі разом – Матеріали Конкурсу), а також на використання Організатором Конкурсу імені нашої дитини, а також на використання відеозаписів, аудіозаписів, фото нотних композицій (надалі разом – Твір), на використання Матеріалів Конкурсу, що створені в процесі підготовки та проведенні Конкурс та/або надані для участі у Конкурсі з метою подальшого використання Матеріалів Конкурсу та Творів, зокрема, але не обмежуючись, шляхом публічного сповіщення та публічної демонстрації Творів, Матеріалів Конкурсу, а також виготовлення рекламних матеріалів, в тому числі, комерційної або некомерційної друкованої та поліграфічної продукції, яка стосується Конкурсу, матеріалів Конкурсу та Творів. 
Організатор Конкурсу має право вчиняти будь-які дії, пов’язані із рекламою Конкурсу, анонсуванням Конкурсу, а також вчиняти інші дії, пов’язані із популяризацією Конкурсу та Організатор Конкурсу, використовуючи створені в рамках підготовки та проведення Конкурсу Матеріали Конкурсу та Твори. Таке право Організатора є безстроковим та поширюється на територію всього світу. 
3.    Ми ознайомлені зі умовами та порядком проведення Конкурсу (повідомлені про використання імені, фото, відео нашої дитини та з нашою дитиною) та підтверджуємо, що така участь у конкурсі та використання даних про дитину, її Твору, матеріалів Конкурсу не порушують особистих немайнових прав нашої дитини, в тому числі, не завдають шкоди її честі та гідності, в зв’язку з чим нами не будуть пред’являтися претензії чи позови, що пов’язані з проведенням Конкурсу, а також використанням Організатором Матеріалів Конкурсу, Творів будь-яким способом. 
4.    Ми підтверджуємо, що за станом здоров’я наша дитина може приймати участь у Конкурсі.  
5.    Ми гарантуємо, що не будемо вимагати попереднього перегляду Матеріалів Конкурсу, даних чи будь-якої іншої інформації (в тому числі відео, аудіо) з участю нашої дитини, а також не будемо висувати вимоги щодо редагування, зміни або знищення вказаних Матеріалів Конкурсу, даних, Творів. 
6.    Надаємо згоду на здійснення обробки Організатором наших персональних даних та персональних даних нашої дитини, з метою здійснення прав та виконання обов’язків Організатором у сфері здійснення цивільних правовідносин, тощо, включаючи але не обмежуючись:
- підготовкою статистичної, довідкової та іншої інформації щодо учасників тощо, (надалі за текстом – «Мета обробки персональних даних»), а саме: інформація щодо особи нашої дитини: прізвище, ім’я, по батькові, місце народження, дата народження, місце реєстрації, громадянство, освіта, контактні номери телефонів: мобільний, домашній; інформація щодо фактичного місця проживання та/або адреси реєстрації: країна, область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку, номер корпусу, номер квартири; фотокартка: у електронному або паперовому вигляді; відеозапис з нашою дитино, аудіо запис з нашою дитиною, адреса особистої електронної пошти; інформація про знання іноземних мов, серії та номери документів, дати видачі документів, назви установ, що видали документи; інша інформація, зазначена у документах, що посвідчують особу нашої дитини; а також будь-які інші дані, що містяться в будь-яких інших документах, копії або оригінали яких надано Організатору (надалі за текстом – «Персональні дані»). При цьому, ми розуміємо і погоджуємося з тим, що обробкою Персональних даних є будь-яка дія або сукупність дій, здійснених повністю або частково в інформаційній автоматизованій системі та/або в картотеках Персональних даних Організатора, які пов’язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням відомостей про нашу дитину. Підписуючи даний документ, надаємо згоду на передачу персональних даних третім особам у зв’язку з реалізацією прав та обов’язків Організатора в процесі підготовки та проведення Конкурсу та використання Матеріалів Конкурсу, Творів, персональних даних у відповідності до Податкового кодексу України, ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та інших нормативних актів. При цьому ми погоджуємося та не заперечуємо проти передачі персональних даних нашої дитини третім особам та подальшого використання такими третіми особами персональних даних з метою, визначеною в даній згоді, без письмового повідомлення Організатора про таку передачу. Підтверджуємо що ознайомлені з правами, що визначені у Законі України «Про захист персональних даних» та повідомлені про місцезнаходження бази персональних даних Організатора, а саме: вул. Є. Коновальця, 36, оф. 49, Київ, 01133.
7.    Ми надаємо свою згоду на зарахування на рахунок Організатора Конкурсу коштів у якості благодійної допомоги нашій дитині, наданої третіми особами та/або Організатором, в результаті визначення нашої дитини Переможцем Конкурсу та створення нею власної сторінки на веб-сайті за посиланням www.mashamusic.org, у разі виявлення бажанням третіх осіб/Організатором надати таку благодійну допомогу саме нашій дитині після перегляду її Твору на веб-сайті за посиланням www.mashamusic.org, з подальшим перерахуванням цих коштів нашій дитині на наші банківські реквізити:

Одержувач: Банк, Номер рахунку: _______________, МФО: _________, ОКПО: ___________ 

Кому (ПІБ_____________________, ІПН _____________); для поповнення на карту / рахунок _______________________​
8.    Ми надаємо свою згоду на оброблення, використання, розкриття даних конфіденційної інформації (наших банківських реквізитів). Ми підтверджуємо, що надання Організатору Конкурсу банківських реквізитів, у відповідності до п. 7 цих Правил, не порушує таємницю банківського рахунку, наші права.
9.    Ми беремо на себе відповідальність за особисту безпеку, безпеку нашої дитини, збереження власного майна під час підготовки та проведення Конкурсу та зобов’язуємося виконувати всі рекомендації уповноважених осіб, співробітників Організатора стосовно дотримання заходів безпеки при поводженні з майном, технікою та реквізитом, які необхідні для підготовки та проведення Конкурсу. У випадку завдання нами або нашою дитиною шкоди життю, здоров‘ю, майну працівників Організатора, будь-яким іншим третім особам, майну Організатора, що спричинено діями або бездіяльністю нас або нашої дитини, ми несемо повну відповідальність за шкоду, заподіяну внаслідок таких дій (бездіяльності) в повному обсязі.
   
Мати: 

____________________________                                                           «   » _________ 2019 р.  
(особистий підпис та ПІБ )                    

Батько: 

____________________________                                                           «   » _________ 2019 р.  
  (особистий підпис та ПІБ )